Apliko Online

  1. Apliko Online

Deklaratë

Ju lutemi lexoni Deklaratën më poshtë:

ElkosGroup Shpk ofron punësim edhe për individët me aftësi të kufizuara.
Nëse keni nevojë për ndihmë në procesin e aplikimit ose punësimit mund të kërkoni informata në çdo kohë.
Ju lutemi të kontaktoni çdo anëtar të menaxhmentit në objektin tuaj më të afërt Elkos ose ETC.
ElkosGroup Shpk është një mundësi e barabartë punëdhënësi-me zgjedhje.

ElkosGroup Shpk /ETC në shqyrtimin e aplikacionit tim për punësim, mund të verifikojë informacionin e paraqitur në këtë kërkesë dhe të marrë informacione shtesë në lidhje me profilin tim.
Unë autorizoj të gjithë personat, shkollat, kompanitë, korporatat, zyrat e kreditit dhe agjencitë e zbatimit të ligjit për të siguruar çdo informacion në lidhje me profilin tim.

Unë e kuptoj se ElkosGroup Shpk ka të drejtë të kërkojë dhe hulumtojë nëse aplikuesi në fjalë është nën hëtime nga shteti se ku aplikon, përveçse kur ndalohet nga ligji shtetëror.
Unë e kuptoj dhe pajtohem më tej se nëse jam aplikant apo i punësuar, mund të kërkohet që t'i nënshtrohem testeve shëndetësore dhe aftësisë së punës duke deklaruar dhe sjellur Çertifikatën Mjekësore.

Unë vërtetoj se informacioni mbi këtë kërkesë është i saktë dhe e kuptoj që çdo keqinterpretim ose mosveprim i çdo informacioni do të rezultojë në përjashtimin tim nga marrja në konsideratë për punësim ose shkarkimin tim.

Unë e kuptoj se kjo kërkesë nuk është një kontratë, ofertë, ose premtim i punësimit.
Kompania mund të ndërpresë punësimin tim në çdo kohë me ose pa shkak, përveç nëse kërkohet ndryshe me ligj, ndërsa unë duhet të paraqes dorëheqjen me afat sipas Ligjeve në Fuqi.
Unë e kuptoj më tej se askush tjetër përveç zyres Ligjore ElkosGroup Shpk ka autoritetin të lidhë kontratë pune ose marrëveshje me mua dhe se mund të ndryshojë punësimi im në vullnet vetëm me një marrëveshje me shkrim të nënshkruar nga Departamenti i Burimeve Njerezore Elkos Shpk.
Kam lexuar, kuptuar dhe pranuar deklaratat e mësipërme.

Ju duhet të pajtoheni për të vazhduar tutje!