Një Merchandiser udhëheq dhe kontrollon në tërësi programet e produkteve për të cilat është përgjegjës, nga promovimi i artikujve te blerësit, implementimi i materialit reklamues, rregullimi i rafteve, kontrollimi i mallit ne depo, e deri te shitja e tij. Bashkëpunon me kolegët dhe raporton te nivelet më të larta rreth punëve dhe realizimeve në baza të rregullta.

  • Përkrahje

    Gjeni përkrahje te secili nivel në kompani, tejkaloni shpejtë dhe lehtë të gjitha barrierat.

  • Njohuri

    Përdorni logjikën dhe njohuritë tuaja të përgjithshme në çdo vendimmarrje.

  • Detaje

    Analizoni çdo detaj, edhe ato që vështirë vërehen. Çdo detaj ka peshë!

Pozita të tjera të hapura