Një Merchandiser udhëheq dhe kontrollon programet e produkteve për të cilat është përgjegjës, bashkëpunon me kolegët dhe raporton te nivelet më të larta rreth punëve dhe realizimeve  në baza të rregullta

  • Përkrahje

    Gjeni përkrahje te secili nivel në kompani, tejkaloni shpejtë dhe lehtë të gjitha barrierat.

  • Njohuri

    Përdorni logjikën dhe njohuritë tuaja të përgjithshme në çdo vendimmarrje.

  • Detaje

    Analizoni çdo detaj, edhe ato që vështirë vërehen. Çdo detaj ka peshë!

Pozita të tjera të hapura